Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

 • 16 Aralık 2012 günü Ankara'da Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı Merkezlerinden gelen 50 Kurucu üyenin imzasıyla kuruldu.
 • ASYOD, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve/veya Yoğun Bakım uzmanları; uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar ile akciğer sağlığı ve yoğun bakım alanında çalışan diğer hekimler (çevre ve meslek hastalıkları, alerji ve immünoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, acil, patoloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, radyoloji, anesteziyoloji, halk sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoloji, histoloji, tıbbi biyoloji, genetik, biyoistatistik vb uzmanlar ve bu alanlardaki asistanlar, uzmanlık, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile verem savaş dispanseri hekimleri, aile hekimleri, pratisyen hekimler); akciğer sağlığı ve yoğun bakım alanında çalışan araştırmacılar, fizyoterapistler, hemşireler, teknisyenler, teknikerler; akciğer sağlığı ve yoğun bakımı ilgilendiren hukuki ve etik çalışmaları olanlar ve yukarıda sayılan tüm alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişilerin üye olabildiği bir uzmanlık derneğidir.

  Çalışma Alanları
  • Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının çalışma ve emeklilik süreçlerinde özlük haklarının, mali ve ekonomik durumlarının, sosyal statülerinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; iş ve meslekten kaynaklanan risklerden korunması; çalışma konforu ve mesleki doyumlarının sağlanması; mesleki itibar ve saygınlığının artırılması için tüm taraflarla, resmi ve özel kurumlar ile kamuoyu nezdinde çalışmalar yapar.
  • Bilimsel proje ve araştırmalar yapar, destekler, yayınlar; başka kişiler veya taraflarca yapılan projelere, araştırmalara dahil olur, maddi (para, burs, cihaz, malzeme, eleman, vb) ve manevi (ödül, plaket, onur/takdir/teşekkür belgesi, vb) destek verir.
  • Sosyal araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları yapar, üyeleriyle, ilgili taraflarla ve kamuoyuyla paylaşır.
  • Alanındaki profesyonellerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının oluşturulması, geliştirilmesi; bu konularda sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması; mezuniyet sonrasında sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması için gereken faaliyetlerde bulunur, ilgili kurumlarla, taraflarla işbirliği yapar.
  • Kapalı salon ve açık hava toplantıları gerçekleştirir.
  • Konferans, panel, seminer, kurs ve kongre gibi organizasyonlar gerçekleştirir ve benzer etkinlikleri e-ortamda senkron veya asenkron online olarak da düzenler.
  • Kitap/e(elektronik)-kitap, dergi/e-dergi, rapor, gazete/e-gazete, bülten/e-bülten, broşür/e-broşür, afiş/e-afiş, poster/e-poster, CD, video, ses kaseti, spot, film, TV veya radyo yayınları gibi her türlü basım-yayım etkinliğini gerçekleştirir ve tüm eğitim araçlarını kullanır.
  • Okul, araştırma ve uygulama merkezi, kütüphane ve dokümantasyon merkezi, kamp gibi organizasyonları kurar, işletir.
  • Ulusal ve uluslar arası düzeyde veri tabanları oluşturur, var olanlara dahil olur.
  • Hekim, uzman hekim, hemşire, tekniker, teknisyen, sekreter gibi farklı profesyonellere dönük bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.
  • Koruyucu hekimliği önceler. Temel, birincil, ikincil, üçüncül koruma ile tanı, tedavi ve bakım standartlarını yükseltmek amacıyla gereken her türlü çalışmayı yapar.
  • Üyelerinin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için ilgili taraflarla (sendika, yöneticiler, politikacılar, kurumlar, odalar, vb) iletişim kurar, her türlü faaliyette bulunur.
  • Hasta ve hasta yakınları ile halka dönük bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.
  • Üyelerinin tanışma, kaynaşma, paylaşım, dinlenme, eğlenme ve tatil ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük lokal, sosyal ve kültürel tesisler açar, tefriş eder ve işletir; sosyal organizasyonlar (yemekli toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler tatil programları, çekilişler, vb) düzenler.
  • Politikalar belirler, standartlar ve stratejiler oluşturur, raporlar, kılavuzlar hazırlar. Bunları kamuoyuyla ve konunun taraflarıyla paylaşır.
  • İlgi alanında insan gücü planlaması için çalışmalar yapar, ilgili taraflara önerilerde bulunur.
  • Etik ilke ve kuralların yaygınlaştırılması, uygulanması için faaliyet gösterir.
  • Gönüllülük esasıyla dileyen sağlık kurumlarına danışmanlık ve akreditasyon hizmetleri ve belgeleri verir.
  • Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), TUK Müfredat Oluşturma Sistemleri (TUKMOS), Yeterlilik Kurulu gibi organizasyonlarda yer alır. YÖK, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, SGK gibi resmi veya sivil kurumlar nezdinde üyelerini temsil eder.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için uygun mekanları/ortamları oluşturur.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gereken her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve sarf malzemelerini temin eder.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü personeli geçici (süreli) veya daimi olarak çalıştırır.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gereken her türlü hizmeti, ürünü satın alır, kiralar.
  • Amacını gerçekleştirmek üzere mevzuata uygun olarak fonlar oluşturur, yönetir, dağıtır.
  • Geçerli hukuki mevzuata uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından, kişi veya tüzel kişilerden bağış alır ve yardım toplar.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, şirketleri kurar ve işletir.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
  • Mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer ülkelerde ve Uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla işbirliği yapar, diğer her türlü organizasyonları gerçekleştirir, katılır.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekirse yurt içi ve yurt dışında vakıf kurar, federasyon oluşturur veya bir federasyona katılır.
  • Gerek olursa şubeler açar, temsilciler atar, geçici veya daimi çalışma gurupları, komisyonlar, kurullar oluşturur.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
  • Dernek üyelerinin mal, hizmet ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
  • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, oda ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, faaliyetlerde bulunur.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.